ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΚΥΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Η Ιερά Σύνοδος μετά λύπης της ανακοινώνει την εκδημία του καθηρημένου πρώην Μητροπολίτη Ελευσίνος κυρού Σεραφείμ Μήχα. Παρακαλεί δε τους ευλαβείς Ιερείς να έρθουν στην κανονική Μητέρα Εκκλησία που ηγείται ο κανονικός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ Πάσης Ελλάδος των Παλαιοεορτολογητών ΓΟΧ ΚΚ Νικηφόρο Α'.


Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ Πάσης Ελλάδος
ΚΚ Νικηφόρος

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καὶ περιπόθητα,Ἀληθῶς ἐφωτίσθησαν τὰ σύμπαντα διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἔγινεν τὸ ταπεινόν σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ ὁ χῶροs  ἀπ’ ὅπου ἀνέτειλεν ὁ  Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, διαλύων τὰ ζοφώθη σκότη τῆς εἰδωλολατρείας καὶ τῆς κυριαρχίας τῶν παθῶν. Ἔδωσε δὲ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἐκουσίως πιστεύουν εἰς Αὐτόν, τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθοῦς Θεογνωσίας καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας ἀπὸ τὰ πάθη. Τὰ πάθη παρομοιάζονται πρὸς τὰ ἄγρια θηρία τοῦ δρυμοῦ, τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν ὑπὸ τὴν κάλυψιν τοῦ σκότους διὰ νὰ ἁρπάσουν τὴν λείαν των. Ὅταν ἀνατέλει ὁ ἥλιος, τότε τά θηρία κρύπτονται εἰς τὰς φωλεάς των: «ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ· ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ (...) ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν καὶ εἰς τὰς μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται.» (Ψαλμ. ΡΓ’ 20, 22). Διὰ τοῦτο καὶ εἰς τὰς ψυχάς τῶν δικαίων, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ φῶς τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν φυγαδευθεῖ τὰ πάθη.

Αγαπητά τέκνα εν Κυρίῳ, οι ημέρες που διάγωμεν είναι δύσκολες και πονηρές. Δια αυτό και ημείς θα πρέπει να είμαστε άγρυπνοι φρουροί του Ευαγγελίου. Όπως ο μέγας και σεπτός Βασίλειος να ορθοτομούμε πάντοτε την πίστη μας προς τον Χριστό. Να μην αφήνουμε αιρετικούς και κακό-ορθοδόξους να πλήξουν την Πίστη μας. Δια αυτό και εμείς ως καλοί Χριστιανοί και ως άνθρωποι κατ' εικόνα και ομείωση του Θεού θα πρέπει να ψάλωμεν μεγαλοφώνως δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία, όπως και εμείς ψάλαμε αυτόν τον εορταστικό ύμνο στη Χριστού θεία γέννηση. Ευχόμαστε δε τη δια του σωτήριου έτους 2014 ερχόμενο να χαρίζειν υγείαν, μακροημέρευσην, αγάπη και εργασία στους αδερφούς μας, και να μην υπάρχει κανένας πτωχός άνθρωπος στον κόσμο.

Εν έτει σωτηρίῳ ,ΒΙΓ’ τῇ 14ῃ / 27ῃ Δεκεμβρίου


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΧΙΟΥ ΨΑΡΡΩΝ Κ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΚ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α'